Vrijrijck Vakantieparken

Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Vrijrijck 
1. Rechten en verplichtingen verhuurder
 
1.1 Verhuurder is pas gebonden aan de verhuurovereenkomst na ontvangst van de aanbetaling. 
1.2 Verhuurder verplicht zich het gehuurde op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan de huurder op te leveren. 
1.3 Verhuurder mag het gehuurde op elk redelijk tijdstip bezichtigen. 

2. Rechten en verplichtingen huurder 
2.1 Huurder mag het gehuurde niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
2.2 Huurder zal het gehuurde als een goed huisvader gebruiken en het netjes en schoon bewonen waarbij hij zich verbindt, alle schade door zijn toedoen of nalatigheid aan het gehuurde, de stoffering , de huisraad of anderszins ontstaan direct te vergoeden. Zulks geldt eveneens voor vermissing van enig deel van het gehuurde, de stoffering of het huisraad. Huurder verplicht zich de in deze reservering overeengekomen schoonmaakkosten te betalen, onverminderd de verplichting het object na afloop van de huurtermijn schoon en in goede orde volgens lijst op te leveren. (zie huisregels) 
2.3 Huisdieren mogen alleen worden meegenomen indien dit in de reservering is overeengekomen. Is dit niet het geval, dan kan weigering van het huisdier of omboeking naar een ander vakantieverblijf het gevolg zijn. 
2.4 Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen. 
2.5 Het is verboden in het huurobject andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst. 
2.6 Het is huurder verboden de bedden zonde lakens en slopen te beslapen. 
2.7 Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan andere bewoners van het park. 
2.8 Huurder verlicht zich zijn voertuig te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen. Parkeren in tuinen en op grasvelden is verboden. 
2.9 In aan vulling op het bovenstaande gelden de specifieke bepalingen uit het parkreglement. 

3. Algemeen 
3.1 Huurder wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris, overeenkomstig de in het gehuurde aanwezige inventarislijst zonder schade te hebben aanvaard, tenzij hij binnen 2 uur na het betrekken van het huurobject bij verhuurder heeft gereclameerd. Voor zover de huurder niet voor het ontstaan van de schade aansprakelijk is, zal verhuurder zich inspannen, voor zover dit redelijkerwijze van haar verlangd kan worden, de schade binnen 2 werkdagen vanaf het moment waarop de melding is gedaan, te herstellen. Huurder heeft geen recht op korting, verrekening van huurpenningen, of schadevergoeding anderszins. 
3.2 Bij constatering van schade aan de woning en interieur of vermissing van inventaris stelt Vrijrijck Eigenaar hiervan direct op de hoogte en verstrekt de relevante gegevens aan Eigenaar om de huurder aansprakelijk te stellen. Vrijrijck BV - Tonnenberg 53 - 3852 PC Ermelo - 0900-8486 - info@vrijrijckvakantieparken.nl 
3.3 Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden. 
3.4 Het huren van meerdere objecten door groepen is alleen mogelijk, indien er als zodanig gereserveerd wordt met vermelding van de aard of de samenstelling van de groep. Niet als zodanig aanmelden kan ontbinding van de huurovereenkomst als gevolg hebben. 
3.5 In geval het door huurder gereserveerde object onverhoopt niet beschikbaar is, is verhuurder gerechtigd de huurder gelijkwaardig vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. Dit alles naar oordeel van de verhuurder. De huurder heeft in het onderhavige geval geen recht op schadevergoeding of korting. 
3.6 Huurder kan geen rechten ontlenen aan getoonde foto’s van exterieur, interieur, indelingen en overige afwijkingen van de te huren woningen. 

4. Ontbinding
 4.1 Verhuurder is gerechtigd de reservering als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is; 
4.1.1 Indien bij aanvang van de huurperiode de volle huursom niet is voldaan; 
4.1.2 Indien niet is voldaan aan één van de verplichtingen zoals omschreven in artikel 4t/m12. 

5. Betalingsvoorwaarden
 
5.1 De (aan)betaling dient binnen 7 dagen na de reserveringsdatum door Vrijrijck te zijn ontvangen. Het eventuele restantbedrag dient 2 weken voor de dag van aankomst door Vrijrijck te zijn ontvangen. 
5.2 Bij reservering binnen 2 weken voor aankomst, dient het gehele bedrag binnen 2 dagen door Vrijrijck te zijn ontvangen. 

6. Annuleringsvoorwaarden
 
6.1 Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt: 

• Bij annulering van 91 dagen of meer voor de ingangsdatum, 25% van de overeengekomen prijs; 
• Bij annulering tussen 31 en 90 dagen voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs; 
• Bij annulering tussen 15 en 30 dagen voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs; 
• Bij annulering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs. 

De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de reserveringskosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van Vrijrijck, wordt gereserveerd en betaald voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. 
Vrijrijck BV - Tonnenberg 53 - 3852 PC Ermelo - 0900-8486 - info@vrijrijckvakantieparken.nl